Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Gunderød Vandværk amba afholdes

Onsdag den 15. maj 2024, kl 19:30 Karlebo Kro

Indkaldelse har været annonceret i Frederiksborg Amts Avis 30/4 og er desuden sendt til andelshaverne via brev til e-boks som også kan downloades her: E-Boks Indkaldelse Ny generalforsamling 2024.pdf

Forklarende bilag til bestyrelsens forslag kan hentes her fra hjemmesiden, for download-links se længere nede på siden i afsnittet "Generalforsamling"

 

Opfølgning på generalforsamling
Den 11. april 2024 blev en ualmindelig velbesøgt generalforsamling afholdt på Karlebo Kro – Tak for det fine fremmøde.
Bestyrelsens forslag om overdragelse af Gunderød Vandværk til Fredensborg Forsyning blev støttet af et overvældende flertal med 127 stemmer for og 1 stemme imod.
En umiddelbar vedtagelse af forslaget ville have krævet 2/3 flertal med et fremmøde repræsenterende 2/3 af andelshaverne på generalforsamlingen. I henhold til vedtægterne er der derfor behov for at afholde en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages endeligt med et flertal på mindst 2/3 uanset antal repræsenterede stemmer. 
Bestyrelsen vil snarest indkalde til denne ekstraordinære generalforsamling ved annoncering i avis og på Gunderød Vandværks hjemmeside og facebookside.
Generalforsamlingen vil blive afholdt onsdag den 15/5-2024 kl. 19:30 på Karlebo Kro. 
Referatet af den ordinære generalforsamling er tilgængelig her: GV GF-referat 2024.pdf
 

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Gunderød Vandværk amba afholdes

Torsdag den 11. april 2024, kl 19:30 Karlebo Kro

Indkaldelsen inkl. bilag er sendt til andelshaverne med brev og kan også downloades her:

Indkaldelse: Brev.pdf

Dagsorden: Bilag 1 Dagsorden.pdf

Uddybende notat vedr. dagsordens pkt. 4: Bilag 2 Gunderød Vandværks fremtid - revideret 4 marts 2024.pdf

Udkast til aftale med Fredensborg Forsyning: Bilag 3 Udkast til aktivoverdragelsesaftale endelig.pdf

Fredensborg Forsyning Takster og Gebyrer 2024: Bilag 4 Takstblad fredensborg Forsyning.pdf

Til orientering er udkast til årsrapport 2023 (inkl. beretning) ligeledes tilgængelig for download her: 2023 Gunderod Årsrapport.pdf 

 

 

Fra januar 2024 aflæses Gunderød Vandværks vandmålere automatisk

De nuværende mekaniske vandmålere udskiftes med vandmålere der fjernaflæser det daglige forbrug. Det giver fordele for både forbrugere og vandværket.

Gunderød vandværk oplever hvert år fejlagtige og glemte aflæsninger, som medfører ekstra udgifter og administration. Derfor har vandværket besluttet at investere i nye vandmålere med aflæsningsenheder, der trådløst registrerer forbruget. Således vil Gunderød vandværks forbrugere blive fri for at skulle indberette deres aflæsning af vandmåleren.

Med den nye vandmåler kan forbrugerne dog selv let aflæse forbruget. Måleren har et stort digitalt display, hvor tallene er tydelige og lette at aflæse. Hvor de gamle målere kunne have kondens i displayet, som vanskeliggør aflæsning, er displayet i de nye målere forseglet således at elektronik og display er beskyttet mod indtrængning af vand. Den nye måler giver forbrugerne mulighed for at følge deres vandforbrug nemt og enkelt. Måleren viser forbruget i liter. De nye mere intelligente målere kan derved bidrage til en øget bevidsthed om forbrug og forbrugsmønster.

En uddybende forklaring af målerens display kan findes her: Måler 

Fordi måleren registrerer det detaljerede forbrug, vil den også notere unormale forbrug. Som f.eks. et unormalt højt forbrug, der kan være tegn på begyndende lækage eller rørsprængning. Ved den daglige aflæsning vil vandværket kunne spore eventuelle begyndende lækager og informere forbrugeren, inden der sker større skader. Forbruger og vandværk kan derved spare vand, tid og penge. De nye målere vil også kunne registrere ændringer i ledningsnettet og derved kunne bidrage til overvågning af ledningsnettets drift. Desuden har de nye målere en dobbelt så lang levetid som de tidligere mekaniske målere.

De nye målere leveres af den danske målerproducent Kamstrup og vil blive installeret fra september måned 2023. Installationen foretages af firma Tage Bagger VVS, der vil kontakte de enkelte forbrugere som har ansvar for at sikre adgang til måleren og for at sikre at aflåsningsventilerne omkring måleren fungerer.

For yderligere information kan Vandværkskontoret i Hillerød kontaktes på telefon 4290 9091.

 

Generalforsamlingsreferat

Referat fra generalforsamling er nu tilgængelig: https://www.gunderodvand.dk/Om-vandværket/Referater

 

Ændringer i administrationen

Administrationen af Gunderød Vandværk amba er som tidligere meddelt per 1. december 2022 flyttet til Vandværkskontoret i Hillerød a.m.b.a..

I den forbindelse har bestyrelsen besluttet en række ændringer af administrative forhold:

1) Der vil fra i år kun blive udsendt en årlig opkrævning af aconto beløb for levering af vand. Denne vil blive opkrævet i april måned.

2) I forbindelse med flytning af administrationen er en række forbrug (ca. 20%) blevet skønnet pga. manglende indberetning af aflæsningerne fra ultimo 2022. Disse skønnede forbrug vil blive udlignet i forbindelse med næste års aflæsninger og årsopgørelse i april 2024.

3) Der kan ikke længere ydes assistance i forbindelse med opgørelse af vandforbruget og afregninger heraf ved flytninger. Dette påhviler ejendomsmægler eller udlejer.

I forbindelse med den udskiftning af vandmålere der vil blive foretaget i år, har bestyrelsen beslutte at overgå til digitale målere der kan fjernaflæses. Dvs. forbrugerne ikke længere behøver aflæse vandmålerne ved årsskiftet. Man vil stadig selv kunne aflæse målerne, men skal ikke indberette tallene. Mere information om målerudskiftningen følger senere.

 

PFOS / PFAS

Vandværket har fået undersøgt drikkevandet for evt. PFAS-forbindelser. Se resultatet af prøven under fanen INFORMATION/VANDKVALITET.

 

Vandets hårdhed

Vandets hårdhedsgrad svinger mellem 14 og 16 °dH.


Vandspild

Vi skal anmode forbrugerne om at underrette vandværket hvis man observerer (eller hører) vand løbe hele tiden. Hold ekstra øje hvis jeres stik- og jordledning er af jern. Hvis I observerer noget unormalt så send en mail:  gunderod@fvh.dk

 

Vandafgift for 2022

Afgift til vandværket:

Vandværkets takster for 2022 er fastsat således:

Pris pr. m3  målt forbrug                                                   kr. 8,00 pr. m3. (kr. 10,00 incl. moms)

Fast årlig afgift pr. boligenhed/erhvervsenhed                     kr. 500,00 ( kr. 625,00 incl. moms)

Fast årligt bidrag pr. måler                                                kr. 250,00 ( kr. 312,50 incl. moms)                        

Afgift til staten:

For 2022 udgør statsafgiften kr. 6,37 pr. m3 ( kr. 7,96 incl. moms ).

 

Se hele takstbladet under fanen INFORMATION/TAKSTER

 

Gunderød Vandværk a.m.b.a.

Al henvendelse til vandværket sker på e-mail: gunderod@fvh.dk

med angivelse af hvad henvendelsen vedrører samt tlf.nr. hvor evt, yderligere oplysninger kan indhentes.

 


Forsyningsinformation:

 

Se på nedenstånde link til facebook om evt. driftsforstyrrelser:

 https://www.facebook.com/groups/356389728572811

Bemærk at informationerne kan ses af alle - også uden en facebook-profil.

 

Vandets hårdhed

Vandets hårdhedsgrad svinger mellem 14 og 16 °dH.


Vandspild

Vi skal anmode forbrugerne om at underrette vandværket hvis man observerer (eller hører) vand løbe hele tiden. Hold ekstra øje hvis jeres stik- og jordledning er af jern. Hvis I observerer noget unormalt så send en mail: gunderod@fvh.dk